Villisika ja ASF -webinaari

7.6.2022, klo 18.00 - 19.00
105 / 250
Chris Karppinen, puh. 045 119 3567, chris.karppinen@luukku.com
Villisika on Suomessa uusi tulokas, minkä takia kokemus villisian metsästyksestä puuttuu toistaiseksi suurimmasta osasta Suomea. Afrikkalainen sikarutto uhkaa paitsi luonnonmukaista villisikakantaa myös koko siankasvatusta elinkeinona. Mikäli ASF-tartunta todetaan maastossa, sen vuoksi määrätään rajoitusvyöhyke, joka vaikuttaa myös muuhun kun villisian metsästykseen. Metsästäjäliiton villisika-hankkeen tavoitteena onkin varautua ASF:n leviämisen estämiseen, jos tauti varotoimista huolimatta pääsee Suomeen. Lue lisää: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/villisika
 
Webinaari sisältää villisian biologiaa, kannanhallintaa, metsästystä, saaliinkäsittelyä ja näytteenottoa. Kouluttajana Chris Karppinen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3YWNlMmEtNmE1ZC00MDg4LThlYWYtOTAyMThjNDExM2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a76b43f4-f398-491e-8f03-6d09ddb2d34c%22%2c%22Oid%22%3a%22609b77bb-b830-4f0b-bcda-64d4b1af75bf%22%7d
 


12.5.2022, klo 13.00 - 7.6.2022, klo 18.00
Suomen Metsästäjäliitto Ry